Nok en gang ikke særlig imponerende fra Rana kommune - hverken fra politikernes eller administrasjonens side. Mange har kommentert Hagland Amundsens utspill om ikke å skyve barna foran seg. En ting er at formulleringen er uheldig bl.a. fordi det jo er politikerne selv som skyver innbyggernes barn foran seg i denne saken i måten de styrer politisk på. Langt verre er det at Hagland Amundsen går i "Stalin-fella", som tidligere har vært mest utpreget hos tidligere ordfører Bogen og, i forrige kommunestyreperiode, hos Hauknes og Myrvold, nemlig; Ranapolitikere synes ikke det er bra når folk engasjerer seg og har meninger om ting som divergerer fra politikernes oppfatning. I særdeleshet synes det som om debatt som oppstår etter at politikerne har satt seg selv i en uheldig posisjon, skal knebles og forbys. Etter mitt syn er det selvsagt bra når folk engasjerer seg. Det burde Ranværinger i langt større grad gjøre. Uttrykke meninger og se positivt på at meningene er forskjellige. Det er i meningsutvekslingene at gode ideer og handlinger oppstår. Etter å ha bodd bortimot 10 plasser fra syd til helt nord i dette landet kan jeg ikke huske å ha opplevd så lite toleranse for meninger, annerledeshet og diskusjoner som i Rana. Politisk burde i alle fall ikke Hagland Amundsen ønske seg inn i samme selskap som de som står for den intolerante linja.

til skolenes skjebne. Min mening er at det viser lite klokskap å spare penger på skole. Det er framtida vi snakker om. Ikke bare barnas framtid, men faktisk også den "avtroppende" generasjonens framtid. Det er disse barna som skal ta seg av oss og styre det samfunnet vi skal være eldst i. Egentlig burde en nå investere langt mer i skolene enn det som blir gjort, nettopp for å sikre framtidige inntekter og "det gode liv". Rana kommune har valgt en annen linje. Rana har f.eks. valgt å investere i luftslott som Terra. Her er muligheten for at det rauser på med flere 100 millioners utgifter fortsatt til stede bl.a. gjennom at det hver eneste dag påløper morarenter i størrelsesorden knappe 250 000 per dag på et lån kommunen har. Rana har også i denne situasjonen bundet opp 100 millioner kroner i det sannsynlige luftslottet ny storflyplass. Rana kommune mener, i den finansielle situasjonen som nå er, at det nå er hensiktsmessig å investere i KultiRana-prosjektet og pådra kommunen faste utgifter på 15-20 millioner kroner i året framover.  Internt i kommunen, også blant politikerne, har det i årevis vært fokus å at en skal "spare" penger. Jeg har selv sittet i formannskapets møte og hørt politikerne argumentere mot å investere 25 000 kroner i muligheten til å få 12-15 nye arbeidsplasser fordi en har så dårlig råd, og i neste øyeblikk, uten å blunke, bevilge seg selv 150 000 for å dra på studiereise til Drammen. Hvor mange lærerstillinger har gått bort de siste årene i penger som er brukt på at politikere og administrasjon har dratt på studieturer? Studieturene har åpenbart brakt lite positivt med seg. Jeg mener at politikere og lederes fokus og jobb er ikke å spare penger, men å bruke pengene fornuftig og til innbyggernes beste.     

Dessverre må Ranaskolen ta litt av skylda selv for den situasjonen som (nok en gang) oppstår. Min oppfatning er at barne- og ungdomsskolene i kommunen ikke fungerer særlig bra. Skolene er lite villige til endringer for å forbedre læringssituasjonen for elever og de færreste skoler har et klart bilde av de ulike rollene som må fungere mellom heim og skole. Bare snakket fra lærersiden (og kommunen generelt) om "bra kvalitet" og "bedre kvalitet" i skolene understreker for meg at en ikke har ting på stell. Når en snakker om bra og bedre kvalitet må dette innebære at noen bestemmer hva som faktisk er bra kvalitet. Det er her skolen går av hengslene. Skolene tror det er de som skal definere hva som er bra kvalitet. Det er det selvsagt ikke. Det er foreldre som avgjør det. De som har ansvar for sine barn og deres oppvekts. Ikke nok med det; men innenfor rammene av lovverket er det til og med den enkelte foreldre som avgjør spørsmålet om kvalitet. "Bra" kvalitet er derfor et dårlig begrep. Kvalitet er nemlig individuelt. Det jeg mener er bra for mitt barn er nødvendigvis ikke det du mener er bra for ditt barn. Får vi likevel levert skoletjenesten slik at det tilfredsstiller våre begges ønsker vil tjenesten ha RIKTIG kvalitet for oss begge. Dette er det også lagt opp til i lovverket for skolene. Et eksempel: Mange, ja kanskje de fleste, av Ranaskolene har ikke orden på det lovpålagte kravet om individuelle læreplaner for elevene. Det skal eksistere planer for hver enkelt elev og disse skal (kunne) følges helt konkret opp av elevens foresatte. Naturlig nok. Hvordan skal en ellers komme fram til hva som kvalitet? "Deres sønn har dessverre ikke lært særlig mye i løpet av skoletiden, herr Olsen, men skolen er kjent for undervisning av beste kvalitet!"

Hadde Ranaskolen vært opptatt av å levere undervisning av riktig kvalitet til alle foreldre - ja, til foreldre, det er de som har ansvaret for sine barn - ville politikere ikke turt å tenke tanken på å spare penger på skoleinvesteringene! Skolene ville vært uangripelige. Det er skolene dessverre ikke i dag og det blir derfor lett å argumentere med kutt. At en i tillegg bruker forholdsvis mye penger per elev i Rana sammenlignet med andre kommuner, gjør det selvsagt lettere å argumentere for kutt. Skolene gir lite igjen for pengene, rett og slett. At dette skyldes dårlig ledelse både på skolene, men ikke minst på høyere nivå i kommunen, synes ikke jeg det er vanskelig å se. At skolene gir lite igjen for investeringene i Rana er ikke nytt. Men - en handlingslammet administrasjon og politisk ledelse har sett problemet i årevis uten å gjøre noe med det.

Konklusjonen blir derfor for meg: La skolene være! Det er ingen ting å tjene på å kutte ned på investerte midler i skolene. Rana kommune kan spare penger på en rekke områder. Ta bort luftslottene en investerer i, kutt ned på administrative og politiske utgifter (hvorfor har f.eks. Rana både en ordfører og varaordfører som er betalt i fulle stillinger?). Rydd opp i interne forhold! Her er det mye penger å spare og ikke minst er det mulig å levere riktigere tjenester til befolkningen. Det politiske partiet som tørr å gjøre det skal i alle fall få min stemme. Rana må øke sine utgifter på de områdene som er til befolkningens beste i framtida. Skolesektoren er et slikt område. Skolene selv må ta tak i situasjonen, øke samarbeidet med foreldre og sørge for at det blir levert skoletjenester av riktig kvalitet.