Tidligere Helgeland Krisesenters nettsider 
Vi var der for deg - når som helst!

...men ikke lengre.

Adresse - telefon - e-post

Siden eies og drives av
Lars-Erik Moxness
988 12 237
post@dissident.no
Sist oppdatert:  29.01.2010
 
Disse sidene driftes ikke lengre og alle pekere og lenker er derfor tatt ned.

Henvendelser kan fortsatt gjøres til Lars-Erik Moxness på telefon 988 12 237 eller til e-post post@kvinnehuset.no

29.01.10
Lars-Erik Moxness

 

 

TIDLIGERE ANSATT VED HELGELAND KRISESENTER - PASS PÅ AT DU FÅR RETT UTBETALING OG BEHANDLING FRA LØNNSGARANTIORDNINGEN
07.08.09

Bostyrer, advokat Rohnny Andersen, sender i disse dager ut brev til tidligere ansatte om utbetaling fra lønnsgarantiordningen.

FØLGER IKKE REGELVERKET
Det synes klart at bostyrer her foretar seg ting som ikke er i følge regelverket. Flere ansatte får beskjed om at utbetalingene er langt mindre enn det de har forventet. Bostyrer påstår også at NAV Lønnsgaranti har ferdigbehandlet sakene, noe NAV Lønnsgaranti selv sier ikke er riktig.

DINE RETTIGHETER
Utbetalingene fra lønnsgarantifondet skal skje etter vedtak i NAV Lønnsgaranti. Vedtaket er et forvaltningsmessig vedtak som innebærer at du som tidligere ansatt har rettigheter du skal opplyses om. Dette gjelder f.eks. hvordan beregningen av din utbetaling er gjort, din rett til å klage, osv.. Utbetaling fra lønnsgarantifondet skal gå via bostyrer. Utbetaling skal gå via bostyrer som skal trekke skatt fra beløpene og eventuelle andre trekk som det finnes lovlig hjemmel for, eksempelvis bidragstrekk. Det er så langt klart at bostyrer ikke har gitt noen opplysninger til flere av de ansatte, bare beskjed om et redusert utbetalingsbeløp og melding om at saken er ferdigbehandlet i NAV. Dette er ikke godt nok.

Dersom søknaden din blir helt eller delvis avslått, kan du klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt du mottar melding om at kravet ditt ikke er godkjent. I vedtaket skal du også få informasjon om klageadgangen.

Du skal sende klagen til NAV Lønnsgaranti som vurderer saken på nytt. Hvis de ikke finner å kunne endre vedtaket, sendes saken til Arbeids- og inkluderingsdepartementet for avgjørelse der.

I forbindelse med en klagesak kan det påløpe utgifter, for eksempel til advokathjelp. Du kan søke NAV Lønnsgaranti om å få dekket disse utgiftene. Det er et vilkår for å få dekket utgiftene at du får medhold i klagesaken, og at kostnadene er vesentlige og nødvendige.

VÆR KRITISK TIL DET SOM KOMMER FRA BOSTYRER
Vårt råd til tidligere ansatte ved Helgeland Krisesenter er å være kritisk til det som kommer fra bostyrer. Dette gjelder bl.a. om det er samsvar mellom det beløpet dere har krevd og det beløpet dere tilbys. Husk at dere har krav på å få vite hvordan beregningen av utbetalingen er gjort. Godta ikke noe som ikke har nødvendig dokumentasjon. Husk at dere skal opplyses om klageadgangen og at fristen for å klage er tre uker etter at vedtak i NAV er gjort. Da må en selvsagt få opplyst når vedtaket er gjort!

Er du usikker på om det du har fått er rett kan det være lurt å ringe NAV Lønnsgaranti og snakke med dem direkte. Bostyrer har de siste månedene for en stor grad unnlatt å svare på telefon og brev. Henvendelse til han synes ikke å være særlig nyttig.

Føler du deg fortsatt usikker etter å ha snakket med NAV Lønnsgaranti kan det være på tide å søke hjelp hos advokat. 

Det er beklagelig at Helgeland Krisesenter ble slått konkurs etter kommunenes raid av senteret og selvsagt meget beklagelig at ansatte i tillegg skal behøve å utsettes for en bostyrer som ikke fungerer tilfredsstillende. 

 

 
KONSPIRERENDE TOPPOLITIKERE, ADVOKATER OG ANSATTE VED KRISESENTERET
08.07.09

Enkelte politikeres og advokaters etikk og moral, eller rettere sagt mangel på dette, forbauser ikke denne nettsiden. At det opp gjennom årene, og i særdeleshet det siste året, har blitt sladret, servert løgner og blitt konspirert i stor stil er hevet over en hver tvil.

Skjebnens lune er underfundig når det viser seg at en tilfeldig lånetelefon er full av konspirerende, negativt karakteriserende  meldinger bl.a. om denne nettsidens eier, fra et par av Rana kommunes kvinnelige toppolitikere hvorav den ene i sakens (krisesenteret) anledning erklærte seg inhabil pga sin rolle som advokat for en av senterets ansatte. Hvor mye den inhabiliteten er verdt bærer jo disse meldingene tydelig bud om.

At den tidligere ansatte ved senteret også er en del av dette negative og ødeleggende miljøet er heller ingen overraskelse. Det er i første rekke denne ansatte som skapte situasjonen, ved sine konspirative oppførsel bl.a. mot senterets ledelse, som førte fram mot senterets skjebne.

Rana kommune har gjennom enkelte politikere og administrasjon i lang tid kjørt et løp mot Helgeland Krisesenter som har vært meget negativt. SMS-meldingene viser med all tydelighet nivået på det Helgeland Krisesenter er utsatt for.

 

 
RANA KOMMUNE GIR ENDELIG FRA SEG HELGELAND KRISESENTERS REGNSKAPER.
Styreprotokoller holdes fremdeles tilbake av bostyrer

08.07.09

Etter å ha etterspurt Helgeland Krisesenters regnskaps- og styredokumenter i mer enn tre måneder påsto Rana kommune at kommunen hadde kjøpt dette sammen med senterets øvrige innbo. Etter en samtale med bostyrer fant kommunen åpenbart ut at det beste var å levere dette fra seg likevel, noe som ble gjort i midten av juni måned. Kommunen var da en time fra å bli anmeldt for underslag av disse dokumentene.

Tidligere styreleder tar nå vare på regnskapsdokumentene slik det formelt kreves at en gjør. Det er beklagelig at bostyrers og Rana kommunes sendrektighet og uvillighet har ført til problemer for andre etater og ansatte som har hatt behov for opplysninger fra disse dokumentene.

Om det er mulig å få ut de manglende styreprotokollene fra bostyrer vites enda ikke. Bostyrer svarer ikke på noen henvendelser.

 

 
RANA KOMMUNE OG NYTT KRISESENTER
07.07.09

Det er en pinlig affære at Rana kommune ikke før den siste tiden har fått "åpnet" nytt krisesenter. I følge politisk vedtak og innstilling fra kommunens rådmann skulle dette skje senest innen 1. april i år. Dette var et av hovedargumentene for ikke å fortsette eksisterende senter, som kommunene Hemnes og Rana sørget for å stenge på ulovlig måte.

Rana kommunes politiske vedtak innebærer også at det skal startes opp et krisesenter for menn og et incest- og voldtektssenter. Ingen av disse tingene er startet opp.

Kommunes rådmann og sentrale politikere som ordfører, varaordfører Liv Hauknes osv. framholdt også hvor forferdelig det var at senteret ved juletider stengte dørene for alle som hadde behov for det. Stengingen skyldtes at det sittende styret ikke var i stand til å lede arbeidet med senteret eller gjennomføre de enkleste praktiske eller formelle styreoppgaver. Hva som er bedre med det kommunen nå tilbyr kan en undre seg over. Det eksistere i dag kun et "prate"-tilbud på dagtid - for kvinner.

Rana kommunes rådmann og sentrale politikere er i alle fall ikke nøye med å følge opp egne vedtak.

Rana Blad kan meddele at kommunen skal ansette 10 personer på krisesenteret og at "prosessen er godt i gang". Den ansettelsesprosessen finner vi på denne nettsiden interessant og er spent på hva kommunen her vil finne på. Vi følger selvsagt med!

 

 
ANSATTES KRAV ENDELIG SENDT NAV-LØNNSGARANTI
07.07.09

Lønnskravene er endelig sendt fra bostyrer til NAV Lønnsgaranti. Bostyrers sene behandling og innsending av dette fører likevel til at tidligere ansatte ved krisesenteret ikke får pengene før ferien.

 

 
 

14. MAI 2009 - BOSTYRER HAR ENDA IKKE LEVERT INN LØNNSKRAV TIL LØNNSGARANTIFONDET
14.05.09

Bostyrer, advokat Rohnny Andersen har enda ikke levert inn lønnskravene til ansatte ved krisesenteret. Dette skulle vært gjort allerede i februar måned. For de ansatte betyr dette at flere måneders lønn er utestående. For mange vil dette ha store konsekvenser bl.a. i forbindelse med ferie.

Rohnny Andersen feilinformerte også retten i første skiftesamling når det gjaldt behandlingstiden for lønnssaker i lønnsgarantifondet. Realiteten er at det er ca 3 mnd behandlingstid, mens Andersen opplyste at det var minst seks mnd.

Det synes som Andersen har gjort meget lite for, på best mulig måte, å effektuere mest mulig av foreliggende krav i Helgeland Krisesenters bo. Blant annet har Rana og Hemnes kommuner sluppet unna med å holde tilbake flere hundrede tusen kroner. Nå viser det seg også at Andersen unnlater å ivareta de ansattes interesser når det gjelder lønn. Da Andersen i februar skulle informere alle ansatte om situasjonen, og da i særdeleshet ansattes krav om lønn, innkalte ikke en gang Andersen alle ansatte. Nå viser det seg altså at han heller ikke sørger for at ansattes lønnskrav blir behandlet snarest og mest mulig effektivt. 

 

 
IKKE RART LIKESTILLINGEN STOPPET OPP FOR 20 ÅR SIDEN!
3.04.09

Se og hør lederen av Krisesentersekretariatet i et fantastisk intervju på NRK. Smaadahls argumentasjon for hvorfor menn ikke kan brukes på krisesentre hører hjemme i en helt annen tid enn i dag.

http://www1.nrk.no/nett-tv/distrikt/NDTT/verdi/31557

 

 
RANA KOMMUNE KREVER BOET FOR HUSLEIE!
3.04.09

Rana kommune kjenner ingen grenser når det gjelder å være frekke. Først sørger de for, gjennom først å gå inn for å velge en ubrukelig styreleder i advokat Anne Karin Sinkaberg for så å la de kommunale representantene i styret sammen med Sinkaberg stenge senteret ulovlig, og etter det bruke stengingen som begrunnelse for å legge ned senteret og holde tilbake den avtalte bevilgningen til senteret. Så krever de dekket husleie og tilbakebetalt penger fra boet for den tiden senteret var stengt! 

Bostyrer og skifterett velger letteste vei og skylder på "prosessrisiko" når boet ikke går på kommunene og staten med et krav om at de skal betale det de faktisk har bevilget. Bostyrer uttalte i første skiftesamling, som han også gjorde noen få timer etter at han fikk konkurssaken i fanget, at kommunene hadde god grunn til å holde tilbake pengene fordi "...det hadde vært bråk ved senteret." Noen mener åpenbart det er viktig å holde seg inne med de "rette" menneskene i stedet for å gjøre den nødvendige jobben.

Og - noe nytt krisesenter er enda ikke å se i Rana! Bra jobbet av kommunene Rana og Hemnes!
 

 
RANA KOMMUNE ÅPNER NYTT SENTER?
1.03.09

Rana Blad kan melde at Rana kommune skal åpne nytt krisesenter. (Klikk her for artikkel i RB) Artikkelen er derimot ikke akkurat klar på dette. Det en nå skal åpne er en telefontjeneste. Det er noe annet ennå åpne senteret. Jeg er spent på om den daglige lederen kommunen skal rekruttere internt skal dedikeres helt og fullt til dette arbeidet. Her skal jo staten åpenbart i følge kommunens planer inn å dekke 80% av utgiftene.

Helse- og sosialsjefen opplyser ellers at de henvendelsene de har fått etter at senteret stengte har blitt håndtert på en "god" måte og at disse henvendelsen har kommet "...via det ordinære hjelpesystemet". For oss som har drevet krisesenter i mange år er det en kjensgjerning at nesten ingen henvendelser kommer via det ordinære systemet. Hvor har så alle de andre henvendelsene blitt av? Dette kan ikke helse- og sosialsjefen vite selvsagt. Han vet ingen ting om krisesentre. Hadde han lest statistikkene som Helgeland Krisesenter har presentert i sine årsmeldinger ville han i alle fall hatt mulighet til selv å tenke tanken på at brukere av senteret kommer annet steds fra.

Vi har antydet det før og sier det gjerne igjen: Rana kommune kan ikke drive krisesenter. Rana kommune har selv satt seg i en situasjon hvor en har mistet 30 års erfaring i krisesenterdrift. Den kommunale byråkratiske og politiske arrogansen kjenner ingen grenser når helse- og sosialsjefen mener dette tilbudet er tilfredsstillende. Jeg minner igjen om at senteret nå kunne vært åpent med full drift i en måned og 21 dager.

 

 
 
RANA KOMMUNE KJØPER UTSTYR DE BLE TILBUDT GRATIS
18.02.09

Rana kommune betaler 150 000 kroner for innboet i konkursboet til Helgeland Krisesenter. Det er det samme innboet kommunen ble tilbudt å overta gratis, men hvor kommunene nektet fordi en ikke ville ha med alle ansatte "på kjøpet". Kommunene ønsket konkurs - og spekulerte i det!

Senteret kunne nå vært åpent en måned, men dette har kyniske politikere og administrasjon i Rana kommune gjort alt de har kunnet for å hindre.

Rana kommunes nærstående forhold, sammen med tilbakeholdelse av penger til Helgeland Krisesenter, gjør det også tvilsomt at kommunen lovlig kan overta HKS innbo.

 

 
RANA KOMMUNE SOM KYNISK KONKURSRYTTER
1702.09

Rana kommune spekulerer i konkurs. Dette koster skattebetalerne ekstra penger og går i tillegg ut over ansatte og brukere.

Les mer her.

 

 
ET KRISESENTERS DØD
12.02.09

Hva har egentlig skjedd på Helgeland Krisesenter?

Les mer her.

 
HELGELAND KRISESENTER BEGJÆRER OPPBUD 2.2.09

På grunn av den økonomiske situasjonen Helgeland Krisesenter er satt i, i første rekke av de bevilgende kommunene, men også av det tidligere styret, har styret bestemt at en må begjære oppbud.

Du kan lese oppbudsbegjæringen her.

 
 
 
Web: Dissident                                                                                     Bevilgende kommuner var: Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy
Vertskommune var: Rana
Medlem av Norsk Krisesenterforbund