Helgeland Krisesenter
Vi er her for deg - når som helst!

Adresse - telefon - e-post

Helgeland Krisesenter
Storsteinmoen 1
8618 Mo i Rana
Tlf: 75 15 44 44
Faks: 75 15 34 63
kvinnehuset@kvinnehuset.no
Sist oppdatert:  11.05.2008

_____________________________________________________________________________________________

VEDTEKTER FOR HELGELAND KRISESENTER

(vedtatt på årsmøtet 28.2.2007)

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Helgeland krisesenter. Foreningen ble stiftet 1.2.1982.

§2 Formålsparagraf

Helgeland krisesenter er en forening som har til formål å:

2.1.

Yte hjelp til kvinner og barn som definerer seg selv i all slags krise, inklusive fysisk og psykisk mishandlede kvinner og barn.

2.2.

Drive et senter i egnede lokaler hvor disse kvinnene og eventuelt deres barn kan søke hjelp og bo i en overgangsperiode.

2.3.

Drive opplysningsarbeid som har til hensikt å forebygge og redusere all vold og mishandling i dagens samfunn.

2.4.

Være krisetelefon for menn.

§3 Senterets medlemmer

3.1. Hvem kan være medlem

- Alle som arbeider ved Helgeland krisesenter er medlem.
- Kommuner det er inngått samarbeidsavtale med er medlem.
-
Styrerepresentanter er medlem.
Senterets styre står fritt til å avgjøre om noen ikke skal opptas som medlem av Helgeland krisesenter.

3.2. Definisjon samarbeidsavtale

Med samarbeidsavtale menes kommuner som har inngått avtale om årlig økonomisk støtte til Helgeland krisesenter sin drift.

3.3. Medlemmers rettigheter

Medlemmet har rett til å:

- møte på senterets årsmøte.
-
foreslå saker til behandling på årsmøtet

§4 Senterets organisasjon

4.1. Organer

1 Årsmøtet
2 Styret

4.2. Daglig ledelse

Daglig leder administrerer og leder Helgeland krisesenter.

_____________________________________________________________________________________________

§5 Årsmøtet

Årsmøtet er Helgeland krisesenter sitt høyeste organ

5.1. Årsmøtet består av:

- Alle som er medlem av Helgeland krisesenter
-
Det sittende styret

5.2. Stemmerett

- Alle som er ansatt ved Helgeland krisesenter
-
Kommune med samarbeidsavtale har en stemme. Unntatt fra dette er senterets
vertskommune som har to stemmer.

-
Krisesenterets styre, med unntak av saker som reguleres av bestemmelsen i §8.1 siste ledd.

5.3. Møterett på årsmøtet uten stemmerett

- Regnskapsfører og revisor har rett til å møte på årsmøtet og har rett til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

§6 Innkalling til årsmøte

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

6.1. Kunngjøring om ordinært årsmøte

Kunngjøring skal inneholde opplysning om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Kunngjøring kan gjøres i presse eller ved skriftlig henvendelse til medlemmene.

Følgende frister skal gjelde:

6.1.1. Saker som et medlem ønsker behandlet

Saker som et medlem ønsker behandlet skal sendes skriftlig til styret senest innen 21 dager før årsmøtet.

6.1.2. Varsel om - og innkalling til årsmøtet

- Styret innkaller til årsmøtet med et varsel på minst 8 dager høyst 20 dager.
-
Innkalling skal angi tid, sted og dagsorden for møtet.
-
Sammen med innkalling skal det angis hvilke saker som skal behandles av årsmøtet.
-
Årsrapport og revidert regnskap skal vedlegges.

§7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret, eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilken eller hvilke saker de ønsker behandlet.

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 3 dager og høyst 20 dagers varsel.

Innkallingen skal angi tid, sted og hvilke saker som skal behandles.

Det ekstraordinære årsmøtet skal behandle saker som er nevnt i innkallingen til møtet.

§8 Årsmøtets kompetanse m.m.

8.1. Det ordinære årsmøtet skal behandle og godkjenne:

1. Årsrapport fra styret
2. Regnskap
3. Budsjett
4. Andre saker som er nevnt i innkallingen
5. Foreta valg etter vedtektene i §9

Styrets medlemmer har ikke stemmerett på punktene 1 og 2.

_____________________________________________________________________________________________

8.2. Møteledelse og protokoll

Årsmøtet ledes av styrets leder. Hvis styrets leder ikke er tilstede velges møteleder av de frammøtte som har stemmerett.

Møteleder har ansvar for at det føres protokoll. Protokollen skal leses opp før møtet heves.

Årsmøtet velger to personer blant de frammøtte til å underskrive protokollen.

8.3. Beslutninger

Alle beslutninger gjøres normalt med simpelt flertall i forhold til avgitte stemmer.

Det kreves derimot kvalifisert (2/3) flertall ved behandling av:

1. Fastsetting og endring av vedtekter, jfr §19
2. Oppløsning av Helgeland krisesenter
3. Eksklusjoner av medlemmer
4. Eksklusjon fra styret

Ved oppløsning av Helgeland krisesenter bestemmer årsmøtet hvem som skal fungere som avslutningsstyre fra oppløsningen er vedtatt.

§9 Valg

Helgeland krisesenter skal ha et styre som velges av og på årsmøtet.

9.1. Styrets sammensetting

Styret skal ha 7 medlemmer og 5 varamedlemmer:

- 3 medlemmer som er representanter utpekt av de samarbeidende kommunene + 3

varamedlemmer.

- 1 medlem valgt av og blant krisesenterets medlemmer + 1 varamedlem
-
2 medlemmer valgt av og blant de ansatte ved Helgeland krisesenter + 1 varamedlem
-
styreleder velges særskilt av årsmøtet. Styreleder kan ikke representere kommuner med samarbeidsavtale eller være ansatt ved senteret.

Daglig leder kan ikke velges som medlem av styret.

9.2. Perioden en er valgt for

Styret og varamedlemmer velges for 2 år av gangen og på en slik måte at ikke hele styret byttes ut ved hvert valg.

9.2.1. Styreleder

Trekker styreleder seg fra sitt verv, eller av annen grunn ikke lenger formelt besitter sin valgte posisjon, skal det innkalles til nytt ekstraordinært årsmøte etter reglene i §7 og velges ny leder etter vedtektenes §9.1.

9.3. Valgkomité

Det skal velges en valgkomité bestående av 3 medlemmer.

§10 Styremøte/innkalling til styremøter

Det innkalles til styremøte av styrets leder etter behov eller når minst 3 styremedlemmer krever det. Innkalling skal angi tid, sted og hvilke saker som skal behandles på møtet.

Styremøte innkalles til med minimum 7 dagers varsel.

Styremøte ledes av styrets leder. Ved leders fravær velger styret en annen møteleder.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger som underskrives av de frammøte styremedlemmene senest på neste styremøte.

_____________________________________________________________________________________________

 

Daglig leder møter i styremøtet med tale- og forslagsrett og skal fungere som saksbehandler til styremøtene og ivareta sekretærfunksjonen på styremøtene.

§11 Styrets kompetanse

Styret har ansvaret for den daglige driften og at denne står i samsvar med vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet.

Styret ansetter daglig leder. Styret kan delegere nødvendige fullmakter til daglig leder, herunder ansettelsesmyndighet av øvrige arbeidstakere ved krisesenteret.

Styret utarbeider arbeidsavtale for daglig leder og fastsetter daglig leders lønn. Styret fører tilsyn med at plikter iht. arbeidsavtale, instruks og øvrige vedtak oppfylles.

Det hører inn under styret å treffe vedtak i andre saker som vedrører Helgeland krisesenter og som ikke spesielt hører inn under årsmøtet.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør møteleder stemme utslaget.

§12 Registrering av organisasjon

Helgeland krisesenter skal være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Ved en slik registrering pålegges det nye styret å oppdatere styresammensettingen i Brønnøysundregistrene etter årsmøtet.

§13 Inhabilitet

Styret / årsmøtet treffer selv avgjørelse om et medlem er inhabil, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være beslutningsdyktig i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad

§14 Eksklusjon/suspensjon

Styret har anledning til å ekskludere/suspendere medlemmer som gjentatte ganger går imot senterets lover, regler og bestemmelser.

Ekskludering/suspendering av medlemmer skal informeres skriftlig til det aktuelle medlemmet, og begrunnes.

Tidsrammen for suspensjon kan ikke være lenger enn ½ år, ett halvt år.

Vedtak om suspensjon eller eksklusjon må skje med minst 2/3 flertallsvedtak. Saken kan ikke vedtas dersom den ikke ligger på sakslista, med mindre styret er enstemmig. En hver som blir foreslått ekskludert/suspendert skal få mulighet til å forklare seg for det organet som behandler saken.

§15 Oppløsning

Hvis ett eller flere medlemmer vil holde frem med arbeidet for senteret, kan det ikke oppløses I tilfelle oppløsning, tilfaller senterets eiendeler og aktiva det formål, i en eller flere av kommunene med samarbeidsavtale, som oppløsningsstyret bestemmer.

_____________________________________________________________________________________________

§16 Signaturbestemmelser

Styreleder og daglig leder har lov til å gi sin signatur på vegne av senteret.

§17 Revisjon

Regnskap skal revideres av Indre Helgeland kommunerevisjon.

§18 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha blitt opplyst om i møteinnkallingen. Endring av en bestemmelse krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

Vedtektsendringer sendes Brønnøysundregistrene for oppdatering.

§19 Tvister

Tolkning av disse vedtektene og tvister om hvordan de skal forstås avgjøres av styret. Den som er part i tvisten kan kreve styrets avgjørelse overprøvd av årsmøtet. Frist for å kreve overprøvelse er 1 måned.

§20 Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft umiddelbart fra det øyeblikk de er vedtatt.

 
 
Web: Dissident                                                                                     Bevilgende kommuner: Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy
Vertskommune: Rana
Medlem av Norsk Krisesenterforbund